To typ oddziaływań terapeutycznych przeznaczony dla osób, które z różnych powodów nie mogą zgłaszać do Poradni Zdrowia Psychicznego. Jednocześnie pozwala to na pozostawanie w warunkach domowych, utrzymywanie ciągłego kontaktu z bliskimi.

Obejmujemy opieką głównie pacjentów z przewlekłymi psychozami, zaburzeniami dwubiegunowymi, nawracającymi depresjami, otępieniami.

Do tej formy opieki niezbędne jest zakwalifikowanie przez Punkt Konsultacyjno – Zgłoszeniowy po opinii lekarza psychiatry.

Niezbędne jest wyrażenie zgody na to, aby w domu odwiedzał Cię pracownik – psychiatra, psycholog, pielęgniarka. W przypadku osób ubezwłasnowolnionych niezbędne jest wyrażenie zgody przez opiekuna prawnego.

Nie są obejmowane opieką domową osoby wymagające leczenia w szpitalu psychiatrycznym lub oddziale „somatycznym” (z problemami zdrowotnymi innymi niż psychiatryczne), w aktywnej fazie uzależnienia, wykazujące tendencję do czynnej agresji, nie zgadzające się na leczenie farmakologiczne.